Image
desktop computer in front of a clock and map

ความต้องการในการสืบค้นของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราช่วยคุณให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานห้องสมุดของผู้ใช้ และลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันของคุณ ด้วยโซลูชันเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เช่นเดียวกับงานวิจัยที่คุณสนับสนุน

ค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Image
desktop computer in front of a clock and map
Quote

พวกเราเชื่อว่า EBSCO Discovery Service เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ผู้ใช้ของเราให้ฟีดแบคในเชิงบวกกับเราอย่างสม่ำเสมอ

— Courtney Greene McDonald, Head of Discovery & Research Services
Indiana University Bloomington

Image

หกวิธีในการสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดวิชาการที่ดีขึ้น

จากการออกแบบที่ตอบสนองต่อรายการฐานข้อมูล คู่มือนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญหกประการ ที่สามารถนำประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดของคุณไปสู่อีกระดับ 

ดาวน์โหลดคู่มือฟรี